AKTUALIJOS

Šventasis Tėvas Pranciškus Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės Vakarienės Mišias aukojo Apvaizdos Šventosios Marijos ligoninės ir reabilitacijos centre šiaurinėje Romos periferijoje, Casalotti-Boccea zonoje. 150 lovų centre gydomi ir slaugomi jauni ir pagyvenę ligoniai su sunkiomis motorinėmis patologijomis, tiek chroniškomis, tiek laikinomis. Vieni centro pacientai yra visikai paralyžiuoti, kiti dalinai, kai kurie serga kitomis sunkiomis ligomis. Kai kas gydosi centre po neseniai įvykusios nelaimės, kiti nuo mažens jau daug dešimtmečių gyvena centre tarsi tikruose namuose. Visiems pacientams reikalinga nuolatinė pagalba ir dėmesys. Specifinį ligonių gydymą ir slaugymą užtikrina katalikiškos labdaros fundacija „Don Gnocchi“.

Popiežius Pranciškus koncelebravo su Apvaizdos Šventosios Marijos centrą administruojančios fundacijos „Don Gnocchi“ pirmininku mons. Angelo Bazzari ir centro kapelionu, kun. Pasquale Schiavulli. Mišiose dalyvavo nedidelė grupė centro slaugomų ir gydomų neįgaliųjų. Dvylikai jų popiežius numazgojo kojas pagal Paskutinės Vakarienės Mišių tradiciją taip, kaip Kristus savo mokiniams prieš sėsdamas prie Naujosios Sandoros Vakarienės stalo. Mišiose taip pat dalyvavo ligonių artimieji ir bičiuliai, juos slaugantys medikai, padėjėjai ir savanoriai, administracijos darbuotojai, giedojo iš ligoninės nuolatinių lankytojų susikūręs choras.


 

plačiau

Didžiojo ketvirtadienio rytą, kaip visi vyskupai savo katedrose, popiežius Pranciškus, tiesa, ne Romos katedroje, bet šv. Petro bazilikoje, kartu su Romoje gyvenančiais kardinolais, vyskupais ir vyskupijos kunigijos atstovais aukojo Krizmos Mišias. Jų metu visi kartu atnaujino kunigystės šventimų dieną duotus pažadus. Mišių metų taip pat pašventinti aliejai, naudojami teikiant sakramentus.

Mes esame patepti džiaugsmo aliejumi, kad ir kitus juo pateptume, - kreipėsi Pranciškus į kunigus. Kunigo džiaugsmo šaltinis yra Tėvo Meilė. Viešpats nori, kad šis džiaugsmas „būtų mumyse“ ir kad „jam nieko netrūktų“ (Jn 15,11). Pagalvokime apie Mergelę Mariją. Ji yra „Gyvosios Evangelijos Motina, džiaugsmo mažutėliams Versmė“ (Evangelii gaudium 288). Manau, - sakė Pranciškus, - kad visiškai pagrįstai galime sakyti, jog kunigas yra mažutėlis. Nepamatuojamo dydžio dovana, kuri mums suteikta, kad galėtume vykdyti savo tarnystę, mus pačius paverčia mažiausiais tarp žmonių. Kunigas yra didžiausias neturtėlis, jeigu Jėzus jį praturtina savo neturtu. Jis yra nenaudingiausias tarnas, jeigu Jėzus yra jo bičiulis. Jis yra pats neišmintingiausias tarp žmonių, jeigu Jėzus jį ištvermingai moko kaip Petrą. Jis yra silpniausias iš visų krikščionių, jeigu Jėzus jį stiprina savo kaimenėje. Aš esu kunigas, nes Dievas maloningai pažvelgė į mano mažumą. Mažumas yra mūsų džiaugsmas!

Toliau homilijoje Šventasis Tėvas kalbėjo apie patį džiaugsmą. Kas jis yra? Pirmasis aspektas – tai patepimas džiaugsmu. Patepti džiaugsmu. Džiaugsmas patepa,džiaugsmas pasiekia širdį, perkeičia ir sustiprina sakramento galia. Malonė pripildo mus visus, persismelkia iki kaulų. Iš mūsų vidaus veržiasi džiaugsmas, mūsų patepimo aidas.


 

plačiau
Apaštališkasis nuncijus įteikė Lietuvos Respublikos Prezidentei skiriamuosius raštus

Trečiadienį, balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė naujojo Šventojo Sosto nuncijaus Pedro Lopezo Quintanos skiriamuosius raštus. Šalies vadovė su nuncijumi aptarė glaudų Lietuvos ir Vatikano bendradarbiavimą, įtvirtintus teisinius santykius. Lietuva yra vienintelė valstybė Vidurio ir Rytų Europoje, kurioje Bažnyčios statusas yra visiškai apibrėžtas. Prezidentė su Pedro Lopezu Quintana kalbėjo apie Europos Sąjungos ir Šventojo Sosto puoselėjamas bendras vertybes: taiką, žmogaus orumą ir demokratiją. Šventasis Sostas savo pareiškimu paragino dėl įvykių Ukrainoje laikytis tarptautinės teisės, o ne vykdyti veiksmus, kurie skatintų kraujo praliejimą. Pasak šalies vadovės, tokia pozicija yra labai svarbi. Susitikime taip pat kalbėta apie Jono Paulius II ir Jono XXIII kanonizaciją, kurioje balandžio 27 d. dalyvaus ir Lietuvos Prezidentė.


 

Velykų Tridienis KALESNINKUOSE

Velykų Tridienis
 Did. Ketvirtadienis. (balandžio 17 d.) Paskutinės vakarienės Mišios 18.00 v.
Did. Ketvirtadieni įprastomis sąlygomis galima gauti visuotinius atlaidus už giesmės "Prieš taip didį..." giedojimą prie išstatyto Švč. Sakramentą. Did. Penktadienis. (balandžio 18 d.) Kryžiaus Kelias 17.20 v. . Kristaus Kančios pamaldos 18.00 v.

Did. Penktadieni įprastomis sąlygomis galima gauti visuotinius atlaidus už Kryžiaus pagarbinimą arba Kryžiaus kelią6. Did. Šeštadienis. (balandžio 19 d.) VELYKNAKČIO pamaldos: 18.00 v. (lietuvių k.),  20.00 v. (lenkų kalba) 
                                                                                    
Did. Šeštadieni įprastomis sąlygomis galima gauti visuotinius atlaidus už Krikšto pažadų atnaujinimą.
Prašome atnešti žvakęs Krikšto pažadų atnaujinimui.

Did. Šeštadieni po pamaldų šventinami velykiniai valgiai. Prašome atnešti vandenį pašventinimui.
 Sekmadienis (balandžio 20 d.) - VELYKOS. VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS.

Pamaldos: 7.00 v. (lenkų k.), 9.00 (lietuvių k.)


 

Pirmadienis (balandžio 21 d.) -VELYKOS II d. 

Pamaldos kaip sekmadieniais.

Antradieni, trečiadieni, ketvirtadieni, penktadieni, šeštadieni - 18.00 v.