AKTUALIJOS

Popiežius Pranciškus: Šv. Jonas Paulius visam pasauliui priminė Dievo gailestingumo slėpinį

Nepamirškime šv. Jono Pauliaus II dvasingumo paveldo! Taip kalbėjo popiežius Pranciškus trečiadienį pasveikindamas lenkus maldininkus. Šv. Jonas Paulius II pakvietė visus atverti duris Kristui, pirmą kartą lankydamasis Lenkijoje šaukėsi Šventosios Dvasios, kad nužengtų ir atnaujintų Lenkijos žemę ir visam pasauliui priminė Dievo gailestingumo slėpinį. Šv. Jono Pauliaus II dvasingumo paveldas tepaskatina mus susikaupti ir konkrečiai veikti vardan Bažnyčios, šeimos ir visuomenės gėrio, pasakė popiežius Pranciškus priminęs, kad trečiadienį spalio 22 dieną Bažnyčioje švenčiamas šv. Jono Pauliaus II liturginis minėjimas. 

Popiežiaus vikaras Romoje trečiadienio popietę pašventino šv. Jonui Pauliui II dedikuotą koplyčią universitetinėje Gemelli ligoninėje. Lenkas popiežius toje ligoninėje buvo paguldytas net dešimt kartų. Dėl dažno buvimo joje Jonas Paulius II juokaudamas Gemelli ligoninę pavadino „Trečiuoju Vatikanu“, o ligoninės administracija pastatė popiežiaus statulą prie pagrindinio įėjimo. Kelis kartus, būdamas ligoninės pacientu, lenkas popiežius vadovavo sekmadienio vidudienio maldai stovėdamas prie palatos lango ir kreipdamasis į gatvėje susirinkusius maldininkus. Popiežiaus vikaras kardinolas Vallini trečiadienį ligoninės koplyčiai saugoti perdavė relikvijorių su šv. Jono Pauliaus II kraujo relikvija. 

Austrijos katalikų Bažnyčios internetinis laikraštis „kath.net“ spalio 22 dieną pranešė, jog lapkričio mėnesį bus pradedama speciali maldos akcija už šeimos sinodą, kuris įvyks Romoje 2015 metais. Išmušė maldos valanda, maldos akcijoje už šeimos sinodą 2015 galės dalyvauti visi tikintieji, pažymi „kath.net“, komunikate ragindama iki sekančio sinodo kasdien kalbėti Rožinio maldą ir apmąstyti Jono Pauliaus II Apaštališkąjį paraginimą dėl krikščioniškos šeimos uždavinių šiuolaikiniame pasaulyje „Familiaris Consortio“.

Šv. Jonas Paulius II buvo „Šeimos popiežius“, pasakė apie savo pirmtaką popiežius Pranciškus. Balandžio 27 dienos kanonizacijoje popiežius pažymėjo, kad pats Jonas Paulius II kitados yra pasakęs, kad šitaip norėtų būti minimas, kaip „Šeimos popiežius“. „Man malonu tai pabrėžti dabar kai kartu su šeimomis einame šeimoms skirto sinodo keliu, būdami tikri, kad jis mus iš dangaus palydi ir palaiko“, pridūrė kanonizacijos homilijoje popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)


 

Š. m. spalio 2 d. artėjančios Tarptautinės mokytojų dienos proga Šalčininkų rajono savivaldybė organizavo Šalčininkų rajono pedagogų, švietimo įstaigų direktorių ir mokyklų tarybų pirmininkų susitikimą. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kalesninkų bažnyčioje, jas aukojo klebonas kun. Elijas Markauskas.
- Nuoširdžiai sveikinu visus susirinkusius prie Dievo altoriaus, prašykime Gerojo Dievo, kad jis laimintų mūsų mokyklas ir mokinius. Gerbiami pedagogai, mokytojauti Jus įgaliojo Kristus – visagalis mokytojas, tad drąsiai sekite jo pėdomis, - kalbėjo klebonas Elijas Markauskas.


- Gerbiami švietimo įstaigų vadovai, mokyklų tarybų pirmininkai, pedagogai, dėkoju, kad šiandien esame kartu. Besikeičiančio gyvenimo realijose turime kitaip pažvelgti į daugelį dalykų: turime mokytis mokyti, to iš mūsų reikalauja laikas. Dėkoju Jums už atliekamą darbą, o Tarptautinės mokytojų dienos proga norėčiau palinkėti stiprios sveikatos, ištvermės, vidinės stiprybės, pasididžiavimo savo darbu, kad kasdien Jus lydėtų sėkmė ir atsakomybės jausmas, - kalbėjo meras Zdzislav Palevič.


- Mokykla bus tokia, kokią mes ją sukursime. Nuo mūsų priklauso ne tik žinių suteikimas mokiniams, bet ir tai, kokias vertybes mes jiems įskiepysime, kokie žmonės iš jų užaugs. Linkiu Jums visiems, kad kiekvienoje mokykloje ir šeimoje Mokytojas būtų gerbiamas. Naudodamasi proga norėčiau padėkoti Savivaldybės vadovams už jų skiriama dėmesį rajono švietimui, - kalbėjo Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Markevič.


 

plačiau
Sulaužytas ligos, sulaukės 45 metu, pas Viešpatį iškeliavo kunigas Vitoldas Zuzo.

   Sulaužytas ligos, sulaukės 45 metu, pas Viešpatį iškeliavo kunigas Vitoldas Zuzo.

A.A. kunigas Vitoldas gimė  1969 metais, balandžio 20 diena, Eišiškių parapijoje.

   Baigė Kauno Tarpdiecezinę Kunigų Seminarija. 1996 metais, balandžio 13 dienas įšventintas kunigų.

   Kunigo tarnystė vykdė Vilniaus Šv. Dvasios, Buvidžių, Nemenčinės, Šalčininkų, Rudaminos parapijose.      A.A. kunigas Vitoldas bus pašarvuotas  rugsėjo 28 diena, 16.00 valanda Rudaminos bažnyčioje.

    Antradienį, rugsėjo 30 diena, 10.00 valanda, Rudaminos parapijiečiai išlydės savo mirusi kleboną į Tėviškę. Eišiškių bažnyčioje Šv. Mišios už mirusi kunigą bus laikomos tą pačią diena 12.00 valanda.

   Amžinam poilsiui kunigo palaikai atsiguls Eišiškių kapinėse, šalia nesenai mirusios kunigo mamos. 


 

Tepriglaudžia Viešpats savo tarną ir tesuteikia Jam amžiną ramybę


 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE

Ant aukštos kalvos stovinti Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčia yra Lietuvos medinės sakralinės architektūros paminklas. Lotyniško kryžiaus formos bažnyčia – paprasta, bet sykiu meniniu požiūriu savita. Ji jau bene trečioji Pivašiūnų bažnyčia.

Kai Kauno stalininkas, Seimo narys, Medilo seniūnas Jonas Klockis 1633 m. rašytu testamentu Senųjų Trakų benediktinams paliko 8000 auksinų ir Pivašiūnų palivarką su Jurkonių kaimu, šioje vietoje jau stovėjo bažnytėlė ar bent koplyčia, mat benediktinai skyrė į šią vietą vieną savo kunigą. Mirus Pivašiūnų bažnyčios fundatoriaus žmonai Sofijai Klockai, benediktinai, nuo 1648 m. gavę visas palivarko valdymo teises, ėmė rūpintis statydinti naują bažnyčią. Senoji bažnyčia ar koplyčia sudegė ar buvo sunaikinta per 1655–1661 m. karą. Nuo XVII a. vidurio iki 1845 m. Pivašiūnuose nuolat gyvenę benediktinai rūpinosi Pivašiūnų šventove ir parapija. Jų pastangomis pastatyta antroji bažnyčia, kurią 1674 m. pašventino Vilniaus vyskupas Mikalojus Slupackis. Manoma, kad ši bažnyčia XVIII a. viduryje sudegė. Duomenys apie gaisrą gana neaiškūs. Tačiau pačioje XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje bažnyčios pastatas vertintas kaip itin blogos būklės, patarta statyti naują.

Senųjų Trakų abato Celestino Sorakos rūpesčiu Pivašiūnuose 1825 m. pastatydinta nauja, iki šių dienų išlikusi Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo ir šv. Jono Krikštytojo bei šv. Benedikto bažnyčia. Ją 1850 m. rugsėjo 8 d. pašventino Vilniaus vyskupas Vaclovas Žilinskas.

Pivašiūnų bažnyčiojeBažnyčiai suteikti titulai atspindi ypatingą pamaldumą Dievo Motinai, pagarbą šv. Jonui Krikštytojui, pirmojo fundatoriaus Jono Klockio šventajam globėjui, ir šv. Benediktui, benediktinų Tėvui ir pagrindiniam Vakarų vienuolystės šului. Kaip šios pamaldumo tradicijos atsispindi Pivašiūnų bažnyčios meno kūriniuose, itin nuodugniai nagrinėja menotyrininkė Regimanta Stankevičienė pranešime „Benediktinų dailės paveldas Pivašiūnų bažnyčioje“, skaitytame 2005 m. spalio mėn. Vilniuje vykusioje mokslinėje konferencijoje „Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, 1405–2005 metai“.

Daili Pivašiūnų bažnyčia labiausiai garsėja nuo seno stebuklingu laikomu Dievo Motinos paveikslu. Netgi įspūdingas Didysis altorius, rodos, sukurtas kaip garbės baldakimas Švč. Mergelės paveikslui. XVII a. viduryje tapytas paveikslas papuoštas aptaisais. 1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotais vainikais, jam suteiktas Nuliūdusiųjų Paguodos titulas. Daugybė maldininkų, besikreipusių į Pivašiūnų Mergelę, jos užtariami patyrė įvairiopų malonių.

Žvilgsnis nuo šventoriaus kalvos iki vartų. Iš parapijos archyvųPriešais bažnyčios fasadą stovi varpinė, šalia šventoriaus – kapinės. Kalvos apačioje, manoma, kad ten stovėjo ankstesnės Pivašiūnų bažnyčios, dabar – medinė tašytų rąstų koplyčia.


 

plačiau

Kiekvienais metais liepos mėnesio viduryje Kalesninkų miestelyje yra švenčiami Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai. Tai pagrindiniai atlaidai, į kuriuos sugrįžta ne tik šioje parapijoje gimę ir augę žmonės, bet suvažiuoja ir svečiai iš aplinkinių parapijų. 

 

Šių metų atlaidai Kalesninkų bažnyčioję vyks liepos 16-20 dieną. 

 

Liepos 16 diena  šv. Mišios bažnyčioje bus švenčiamos: 10.00 valanda (lietuvių kalba), 12.00 valanda (lenkų kalba), 18.00 valanda (lenkų kalba).

 

Liepos 17, 18, 19 diena  šv. Mišios bus švenčiamos: 18. 00 valanda (lenkų kalba).

 

Liepos 20 diena  šv. Mišios bus švenčiamos: 10.00 valnada (lietuvių kalba), 12.00 valanda (lenkų kalba), 18.00 valanda (lenkų kalba). 


Kodėl nešiojamas škaplierius? Ką jis reiškia?

plačiau
Popiežius susitiko su garsiu italų žurnalistu. Dialogas su netikinčiais stimuliuoja

Vieno iš didžiausio italų dienraščio „Repubblica“ steigėjas, jau 90 metų sulaukęs Eugenio Scalfari, sekmadienį paskelbė straipsnį, kuriame pasakoja apie šiomis dienomis įvykusį jau trečiąjį jo susitikimą su popiežiumi Pranciškumi. Susitikimas buvo asmeniškas. 

Šis garsus italų žurnalistas taip pat deklaruoja esantis netikintis, bet trokštantis dialoguoti su religine pasaulėžiūra ir etika, ypač su krikščioniškąja. Šioje perspektyvoje jis yra parašęs daug straipsnių, daug apmąstymų. Jo įsteigtas dienraštis pasižymi nuoseklia pasaulietine orientacija. 

Jo susitikimas su popiežiumi, pasakoja Eugenio Scalfari, vyko būtent kaip tikinčio ir netikinčio dialogas, kuris yra naudingas abiems. Pranciškui nebuvo itin svarbu, kad jis žurnalistas. Bet vis dėlto juo būdamas, anot Scalfari, jis paklausė popiežiaus apie dvi temas, kurios pastaruoju laiku buvo paminėtos Pranciškaus pasisakymuose ir turėjo didelių atgarsių pasaulio žiniasklaidoje, apie pedofiliją ir mafiją. 

Pasak Eugenio Scalfari, savo žodžiais atpasakojusio Pranciškaus mintis, pakenkimas vaikui iš tiesų yra vienas iš baisiausių dalykų, kuriuos galima padaryti. Didžioji dalis pasibaisėtinų pedofilinių aktų įvyksta šeimų ar pažinčių rate, kai tai, priešingai, turėtų būti šventa aplinka, kurioje vaikas, o vėliau paauglys auga, mylimas, ir formuoja savo asmenybę. Ji turi būti auginamas tarsi gėlė, apsaugant nuo audrų, nuo parazitų, mokant jį svajoti ir tuo pat metu pažinti aplink esančią tikrovę. Čia ir tikėjimas yra sėkla, kuri skatina mąstyti kilniai ir kreipia link gėrio. Deja, dažnai taip nebėra. Atrodo, kad daug šeimų vaiko auklėjimo nebelaiko savo esminiu uždaviniu, yra panyrama į asmeninės sėkmės ieškojimą. Tai jau pakankamai bloga situacija. Ji tampa baisia, kai prie jos prisideda sugedimas, ydos ir vaiko išnaudojimas. Bažnyčia kovoja prieš šias ydas, prieš korupciją, kuri taip pat yra ir jos viduje. Žiūrint proporcijų, pedofilija Bažnyčios viduje yra labai nedidelės mažumos darbas, bet ir tai yra absoliučiai netoleruotina. 

Popiežius taip pat patikslino savo žodžius apie gailestingumą. Viešpaties gailestingumas iš tiesų yra beribis, tačiau jo neapgausi. Jis iš tiesų tampa prikeliantis ir gelbstintis tik tada, kai yra lydimas nuoširdžios atgailos.

Kalbėdamas apie mafiją, pasak Scalfari, popiežius Pranciškus pripažino, kad jei pasmerkiami pavieniai nusikaltimai, trūksta viešo ir nuolatinio pačios mafijos pasmerkimo. Pirmasis, kuris tai padarė, nuvykęs į tas Italijos žemes, kuriose mafija itin įsikerojusi, buvo Jonas Paulius II, sutiktas, beje, gausiais plojimais. Jis (Pranciškus) nori, kad mafijos pasmerkimas būtų nuolatinis vyskupų ir kunigų lūpose. (Vatikano radijas)


 

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. liepos 7 d. plenarinį posėdį

2014 m. liepos 7 d. Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai S. Tamkevičius, G. Grušas, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, R. Norvila, L. Virbalas, K. Kėvalas, A. Poniškaitis, J. Matulaitis.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana. Trumpoje kalboje Apaštalinis Nuncijus pasidžiaugė Lietuvoje išsaugotu liaudies pamaldumu ir kvietė jį saugoti bei puoselėti. Arkiv. López Quintana taip pat kalbėjo apie šeimas. Jis pabrėžė, kad svarbu padėti šeimoms suvokti tikėjimo aspektą ir neapsiriboti vien socialine problematika. Šeimos, anot Apaštalinio Nuncijaus, nesulaukia pakankamai dėmesio iš visuomenės pusės.

Vėliau, LVK Šeimos tarybos pirmininkui kard. A. J. Bačkiui pasiūlius, susirinkę Ganytojai svarstė pasiruošimo neeilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai detales, dalinosi nuomonėmis apie šeimų padėtį Bažnyčioje ir visuomenėje, svarstė įvairias pastoracinio atsiliepimo į šeimų poreikius galimybes. Vyskupai nuodugniai svarstė Sinodo parengiamosios komisijos paskelbtą Instrumentum laboris (Darbo priemonę) – pagrindinį dokumentą, kuriuo vadovaudamasi dirbs spalio mėnesį įvyksianti neeilinė Sinodo asamblėja. Posėdžio dalyviai pabrėžė būtinybę stiprinti ryšį tarp tikėjimo ir Santuokos sakramento, taip pat tarp evangelizacijos ir ruošimo šiam sakramentui. Šiandien neužtenka paruošti jaunuolius santuokai, bet reikia juos lydėti ir sukūrus šeimą. Akcentuota didelė pastoracinio šeimų ir šeimų bendruomenių palydėjimo svarba, taip pat jautri, neformali pagalba sunkias šeimynines situacijas išgyvenančioms poroms. Bažnyčios žvilgsnis į žmones, išgyvenančius šeimos krizes, turi būti pilnas Dievo gailestingumo, o ne vien teisiškai formalus.

Ganytojai nusprendė deleguoti vysk. K. Kėvalą į CCEE socialinių komunikacijų susitikimą, kuris vyks lapkričio 3-5 d. Atėnuose. Patenkintas Lietuvos Policijos kapeliono prašymas, esant teritoriniam neatitikimui tarp policijos apskričių bei vyskupijų ribų, leisti policijos kapelionams lankyti visus apskrities, kurioje jie yra įdarbinti, policijos komisariatus. Esant tokiam teritoriniam neatitikimui, policijos kapelionai įpareigoti suderinti šį klausimą su savo ordinarais.

LVK posėdžio dalyviai patvirtino III Valandų liturgijos tomo bei Šventimų apeigyno vertimus ir sudarymą. Šios liturginės knygos dabar bus siunčiamos į Romą galutiniam aprobavimui.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks spalio 28-30 d. Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas, 2014-07-08


 

Iš kitos pusės, drąsa su kurią jūs ir kiti iškėlėte tiesą buvo meilės tarnystė, baisios tamsumos Bažnyčios gyvenime apšvietimas. Nėra vietos Bažnyčios tarnystėje tiems, kurie lytiškai išnaudoja, aš įsipareigoju netoleruoti nepilnamečiui padarytos žalos, nepriklausomai nuo (kaltininko) bažnytinio statuso. Visi vyskupai turi vykdyti savo ganytojišką tarnystę saugodami mažamečius ir atsiskaitys už tai, - kalbėjo Pranciškus, primindamas Jėzaus žodžius, kad geriau būti paskandintam jūroje, nei užgauti mažuosius (žr. Mt 18,6).

Turime padaryti viską, ką galime, kad panašios nuodėmės nepasikartotų Bažnyčioje, - sakė popiežius, pridurdamas, kad šiame uždavinyje padės Nepilnamečių apsaugos komisija ir geros prevencinės praktikos, kandidatų į kunigystę atranka. 

Po šių tikrai griežtų žodžių Šventasis Tėvas dar kartą kalbėjo apie gailestingumą ir susitaikymą, kuris nėra, būtų galima pasakyti, išsisukinėjimas, tačiau esminė tapatybė krikščionio, kuris seka Viešpačiu, visų mūsų nuodėmes pasiėmusiu ant savo Kryžiaus. Melskime Marijos, Gailestingumo Motinos užtarimo, Kūdikėlio Jėzaus gydančio rankos prisilietimo.


Melskite už mane, - sakė popiežius, kreipdamasis į lytinio išnaudojimo aukas, - kad mano širdies akys visada aiškiai matytų gailestingos meilės kelią ir kad Dievas suteiktų drąsos eiti šiuo keliu dėl nepilnamečių gerio. Prašome, kad Jėzus į mus pažvelgtų ir galėtume verkti, kad gautume gėdos malonę, kad, kaip Petras, po 40 dienų, galėtume atsakyti „žinai, kad Tave mylime“ ir išgirsti Jo atsaką – „grįžk atgal ir ganyk mano avis“. Ir, priduriu, kad joks vilkas neatsidurtų tarp jų, - baigdamas sakė popiežius. (Vatikano radijas)


 

plačiau

Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems šventėje „Šeima – gyvybės lopšys“.

Jau ateinantį sekmadienį švęsime Sekmines – Šventosios Dvasios Atsiuntimo šventę. Kviečiame į Vilniaus Verkių Kalvarijas, kurioms šiemet sukanka 345 metai.

Vilniaus arkivyskupijoje pristatyti nauji kunigų paskyrimai ir dekanatųpertvarkymas.

Susipažinkite su kitais mūsų arkivyskupijoje vykstančiais renginiais ir juose dalyvaukite:

2014-06-05 Vilniuje vakaras Tėvo Stanislovo atminimui

Šiandien, ketvirtadienį, 18 val. Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks vakaras, skirtas Tėvo Stanislovo atminimui. Vakaro metu bus pristatyta Birutės Tiknevičiūtės knyga „Tėvas Stanislovas – mažutėlių tarnas“.

 

2014-06-05–08 Sekminės Vilniaus Verkių Kalvarijose

Birželio 5–8 d. visi kviečiami švęsti Sekminių Vilniaus Verkių Kalvarijose. Visa detali šventės programa skelbiama vilniauskalvarijos.lt. Birželio 6 d. – Kunigų ir vienuolių diena. Šeštadienį renkasi šeimos ir jaunimas. Sekminių dieną 13 val. šv. Mišias aikštėje prie bažnyčios aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks arkivyskupas Gintaras Grušas. Šv. Mišias transliuos LRT Televizija ir Marijos radijas. Daugiau apie šventę – pranešime žiniasklaidai.


 

plačiau

Kun. Justinas ALEKNAVIČIUS - skiriamas Varėnos dekanato dekanu.

Kun. Marijan APRIŠKO - atleidžiamas iš Eišiškių Kristaus Žengimo į Dangų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas vikaru į Švenčionių Visų Šventųjų parapiją.

Kun. Aušvydas BELICKAS - atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaro pareigų ir skiriamas klebonu į Vilniaus Šv. Mikalojaus parapiją.

Kun. Deimantas BRAZIULIS - atleidžiamas iš Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo, Kazitiškio Šv. Vyskupo Stanislovo, Palūšės Šv. Juozapo bei Vidiškių Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijų klebono pareigų ir skiriamas klebonu į Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, ir Pavoverės Šv. Kazimiero parapijas bei rektoriumi į Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią.

Kun. Aldas Antanas ČEPONIS - atleidžiamas iš Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebono pareigų ir skiriamas klebonu į Vidiškių Švč. M. Marijos Apsilankymo parapiją.


 

plačiau

Vilniaus arkivyskupijoje pertvarkyta dalis dekanatų. Vilniaus, Nemenčinės ir Maišiagalos dekanatai panaikinami, o vietoj jų įsteigiami Vilniaus I, Vilniaus II, Kalvarijų ir Naujosios Vilnios dekanatai.

Vilniaus I dekanatą sudaro Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikos, Šv. ap. Baltramiejaus, Šventosios Dvasios, Šv. Mikalojaus, Šv. ap. Petro ir Povilo, Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Šv. Teresės ir Visų Šventųjų parapijos su jų teritorijose esančiais rektoratais, bažnyčiomis ir koplyčiomis.

Vilniaus II dekanatą sudaro Pal. Jurgio Matulaičio, Švč. Jėzaus Širdies, Šv. Jono Bosko, Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir Šv. arkangelo Rapolo parapijos su jų teritorijose esančiais rektoratais, bažnyčiomis ir koplyčiomis.

Kalvarijų dekanatą sudaro Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų), Alionių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Dūkštų Šv. Onos, Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio, Karvio Šv. Juozapo, Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Paberžės Švč. Jėzaus Širdies, Riešės Šv. vysk. Stanislovo, Sudervės Švč. Trejybės ir Šilėnų Švč. M. Marijos parapijos su jų teritorijose esančiais rektoratais, bažnyčiomis ir koplyčiomis.


 

plačiau

Broliai ir seserys, laba diena, - pasisveikino popiežius Pranciškus su penkiomis dešimtimis tūkstančių maldininkų, dalyvavusių trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusioje bendrojoje audiencijoje. Tęsdamas katechezę apie Šventosios Dvasios dovanas, šį kartą jis kalbėjo apie dovaną, kuri nors ir šiandien kartais klaidingai arba paviršutiniškai suprantama, bet yra esmiškai susijusi su mūsų krikščionišku gyvenimu ir mūsų krikščioniška tapatybe. Tai maldingumo dovana.

Maldingumas, - aiškino Šventasis Tėvas, - tai mūsų priklausymas Dievui, tai gilus ryšys, kuris mus jungia su juo, kuris suteikia mūsų gyvenimui prasmę, kurio dėka būdami bendrystėje su Dievu, mes nepalūžtame sunkumų ir skausmo valandą.

Šio ryšio su Viešpačiu neturime suprasti kaip pareigos ar prievolės. Šio ryšio poreikis teka iš mūsų vidaus. Tai ryšys, kurį gyvename širdimi. Tai Jėzaus mums padovanota draugystės su Dievu; draugystė, kuri perkeičia mūsų gyvenimą, mus pripildo džiaugsmo ir entuziazmo. Dėl to maldingumo dovana mumyse visų pirma sužadina dėkingumą ir norą šlovinti. Tokia yra tikroji mūsų maldos ir šlovinimo priežastis ir prasmė. Kai Šventosios Dvasios dėka pajuntame Viešpaties artumą ir meilę, mūsų širdys užsidega ir jose savaime atsiranda poreikis melstis ir šlovinti. Maldingumas tai sinonimas autentiško religingumo, sūniško pasitikėjimo Dievu, sugebėjimo melstis su meile ir paprastai, taip kaip sugeba nuolankios širdies žmonės.


 

plačiau

2014 m. gegužės 22 d. vykusiame Lietuvos nacionaliniame forume „Šeima ir vaikai ateities Lietuvoje" pranešimą skaitė Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrėja, signatarė, teisininkė dr. Zita Šličytė. Šį pranešimą siūlome Jūsų dėmesiui.  

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2013 m.gruodžio 12 d. F. Hay byloje su jo darbdaviu „Credit agricole“ priėmė prejudicinį sprendimą, o tai reiškia, kad jis privalomas visų Europos Sąjungai priklausančių valstybių teismams.

„Credit  agricole“ nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje numatyta, kad nuolatiniams tarnautojams, kurie sudaro santuoką, suteikiamos visiškai apmokamos 10-ies darbo dienų atostogos. Be to, jiems išmokama vienos trisdešimt šeštosios atlyginimo už ankstesnį mėnesį dydžio priemoka.Tos lengvatos nebuvo suteiktos F.Hay, kuris įregistravo civilinio solidarumo paktą (PACS). Pagal Prancūzijos teisę civilinis solidarumo paktas yra dviejų pilnamečių skirtingos arba tos pačios lyties asmenų sutartis dėl bendro gyvenimo organizavimo.


 

plačiau

Jau į antrą pusę persirito IV ortodoksų – katalikų forumas, kuris šiais metais buvo sušauktas Minske, Baltarusijoje. Jį surengė Europos katalikų vyskupų konferencijų taryba (CCEE) ir Konstantinopolio ekumeninis patriarchatas, o priėmė taip pat du šeimininkai: ortodoksų Minsko ir Slucko metropolitas Pavelas bei katalikų Minsko - Mogiliavo arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz. 

Šis forumas nenagrinėja doktrininių klausimų. Tai yra tarptautinės ortodoksų ir katalikų teologinės komisijos užduotis. Tačiau visi kiti klausimai, liečiantys ortodoksų ir katalikų bendruomenių praktinį ir socialinį gyvenimą šiuolaikinėje Europoje, patenka į forumo interesų lauką. Šiais metais Forumo Minske tema yra „Religinis ir kultūrinis skirtingumas. Iššūkiai krikščioniškoms Bažnyčioms Europoje“.

Įvadinius pranešimus skaitė du Forumo pirmininkai, ortodoksų metropolitas Genadijus iš Sassimos ir kardinolas Peter Erdo. 

Metropolitas Genadijus priminė, kad kalbant apie pliuralizmą, apie kultūrinę ir religinę gyvenimo įvairovę, reikia skirti faktą nuo pasaulėžiūros ar ideologijos. Viena yra tiesiog faktinė įvairovė. Kita yra tikėjimas, kad pliuralizmas turi būti trokštamas ir drąsinamas. Kartais šį tikėjimą lydi nuostata, kad galutinių tiesų ir normų skelbimas turi būti cenzūruojamas, nes pasižymi „imperializmu“. 

Kalbant apie krikščionybę, istorija rodo, kad ji nebijo kultūrinio pliuralizmo. Priešingai, jos sugebėjimas perlipti kultūrines sienas teorijoje ir praktikoje yra viena iš šlovingiausių jos savybių, kurią neretas apžvalgininkas pameta iš akių, koncentruodamasis tik į vieną laikmetį ar reiškinį. 


 

plačiau
Sekminės Vilniaus Verkių Kalvarijose

Birželio 5–8 dienomis tikintieji kviečiami švęsti Sekminių Vilniaus Kalvarijose Verkių parke. Šiais metais taip pat minimas Vilniaus Verkių Kalvarijų Kryžiaus kelio jubiliejus. Čia jau 345 metus tikintieji eina Kryžiaus kelią ir apmąsto jo slėpinius.

Sekminių šventė Vilniaus Kalvarijose prasidės birželio 5 d. Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Čia įvairios tikinčiųjų grupės melsdamosi drauge lauks Šventosios Dvasios atsiuntimo. Penktadienį Kalvarijose Kryžiaus kelią eis ir Mišias švęs kunigai ir vienuoliai.

Šeštadienį rinksis šeimos. Joms numatyti aktualūs teminiai susitikimai, vaikai galės užsiimti kūrybine veikla. Vyks šv. Mišios prie vienos iš koplyčių parke, bus einamas Kryžiaus kelias. Pavakare kviečiamas jaunimas. Jo šventės akcentas – Šviesos kelias temstant, kurio metu jauni žmonės, nešdamiesi žvakutes, apmąstys įvykius po Kristaus prisikėlimo, dalysis prisikėlimo džiaugsmu.

Sekmadienį 9 val. tikintieji kviečiami drauge su ganytojais eiti Kryžiaus kelio nuo Marijos Sopulingosios koplyčios ir 13 val. drauge švęsti Sekmines iškilmingose šv. Mišiose, kurias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Mišios, kurias transliuos LRT Televizija ir Marijos radijas, vyks po atviru dangumi greta bažnyčios, bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. (Sekminių Vilniaus Kalvarijose programa).

Sekminės – septintas sekmadienis po Velykų – yra viena iš trijų pagrindinių Bažnyčios švenčių. „Iš tiesų, Bažnyčios gyvybė palaikoma nuolatinio Šventosios Dvasios išliejimo, be kurio Bažnyčia išsektų, būtų lyg burlaivis be vėjo“, – yra sakęs popiežius Benediktas XVI.

Sekminės Vilniaus Kalvarijose – viena iš didžiausių Vilniaus arkivyskupijos švenčių. Vilniaus Kalvarijos – tai vieta, į kurią ne vieną šimtmetį traukia būriai maldininkų ieškodami atgaivos širdžiai ir trokšdami sustiprinti tikėjimą. Kryžiaus kelyje, kurį sudaro 35 stotys, atkurta Kristaus Kančios istorija. Šįmet jubiliejaus minėjimo proga Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija birželio 4 ir 6 dienomis organizuoja pažintinius pasivaikščiojimus Kalvarijų Kryžiaus kelyje.

Verkių parkas garsėja koplytėlėmis, kurių išdėstymas atitinka kelią, kuriuo Kristus nešė savo Kryžių Jeruzalėje.


 

Popiežius Kubos seminaristams: jūs mokotės ne amato

Paskelbtas Pranciškaus laiškas, popiežiaus atsakymas į seminaristų iš Kubos laišką. Rašo gegužės 15 dieną Šventasis Tėvas „Dėkoju už jūsų laišką, kurį man pasiuntėte padarydami mane dalininku troškimo sustiprinti Dievo pašaukimą ir tapti gerais kunigais šventos Kubos tautos tarnystėje. Viską darykite su džiaugsmu, su užsispyrimu ir nuolankumu. Kalba eina ne apie amato išmokimą, o apie Kristaus įsileidimą į širdį, kad galėtumėte jį pasiūlyti, be apsidraudimų, kitiems (...). Tai nuostabus uždavinys, kurį verta išgyventi visą gyvenimą. Jums linkiu ištikimai vykdyti mokytojų gaires. Jie labai gerai žino kokios lemiamos svarbos yra nuolatinis ir intensyvus seminaristo dvasinis gyvenimas; rimtas intelektualinis pasiruošimas ir bendruomeninė, broliška patirtis, taip pat ir apaštalinė veikla. Ant šių tarpusavyje susijusių kolonų remiasi seminarijos gyvenimas. Prašau jūsų melstis už mane ir už mano tarnavimo Bažnyčiai vaisius. Tegu Jėzus jus laimina, o Šventoji Mergelė rūpinasi jumis. Broliškai, Pranciškus“. (Vatikano radijas)


 

Pranciškaus laiškas Vokietijos katalikams: Malda nėra vienos krypties gatvė

Šventasis Tėvas Pranciškus laišku pasveikino Vokietijos katalikų dienų, šiemet vykusių Regensburge, dalyvius palinkėdamas, kad kaip Kristus tiestų tiltus į žmones. Katalikų susitikimui, jau devyniasdešimt devintajam, tema parinkta pagal „tiltų miestą“ Regensburgą: „Su Kristumi tiesti tiltus“. Katholikentag renginyje, kuris baigiasi jau šį sekmadienį, dalyvavo vyskupai, kunigai, diakonai ir pasauliečiai tikintieji iš visos Vokietijos, taip pat iš Čekijos, Austrijos ir kitų kaimyninių kraštų. 

Susirinkote švęsti, mokytis vieni iš kitų, melstis vieni už kitus ir liudyti mūsų tikėjimą kaip tiltų statytojai Bažnyčioje ir visuomenėje, pažymėjo popiežius Pranciškus. Tiesti santykių tiltus, su kitais puoselėti dialogą gyvenimo klausimais, neapleidžiant rūpestį paribiais, tiek visuomenės, tiek religijos, tiek žmonių santykių, yra mūsų pastovus uždavinys. Kristus yra pagrindas ant kurio pradedam statybas, nes tai Jisai, kuris pašalino pertvaras, atskiriančias žmones ir žmones nuo Dievo. Per Kryžiaus mirtį ir prisikėlimą Jis mums nutiesė tiltą į gyvenimą. Įžengimu į dangų Jis tapo tiltų statytoju tarp Dievo ir žmonių, tarp laiko ir amžinybės. Per Krikštą ir Sutvirtinimą Jis mus kviečia sekti Juo kaip tiltų statytojais. 

Su Kristumi tiesti tiltus pirmiausia reiškia melstis. Malda nėra vienos krypties gatvė. Tai dialogas. Kristus atsiliepia ir mums padeda. Tačiau reikia būti atidiems, nes kartais Kristus kalba tik labai tykiai. Jis kalba per Evangeliją ir per mūsų susitikimus su mūsų broliais. Tai kas svarbu, pridūrė popiežius, yra būti budriems ir dažnai skaityti Evangeliją. Pasitikėkite Viešpačiu ir jo gailestingu vadovavimu! (Vatikano radijas)


 

Jau šį penktadienį, laukdama Sekminių, Bažnyčia pradeda maldų Šventajai Dvasiai devyndienį.

Birželio 1 d. švęsime Viešpaties žengimą į dangų (Šeštinės). Bažnyčioje švenčiama ir Pasaulinė visuomenės komunikacijos priemonių diena. Sveikiname visus komunikacijos priemonių darbuotojus ir savanorius! Kviečiame susipažinti su šiai progai skirta popiežiaus Pranciškaus žinia („Bažnyčios žinios“ 2-3 psl.).

Šį sekmadienį, taip pat švenčiant Tėvo ir Vaikų gynimo dienas, Vilniuje vyks ekumeninė šventė „Šeima – gyvybės lopšys“. Kviečiame dalyvauti: rikiuotis Gedimino prospekte prie Seimo 13.30, eisenos pradžia 14 val. Daugiau informacijos: www.eisena2014.lt, ganytojų laiške, „Facebook“.

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui, taigi nuo birželio 1 d. prasideda Birželinės pamaldos.

 

Artimiausios savaitės renginiai Vilniaus arkivyskupijoje:

 

2014-05-29-30 Verkių Kalvarijų Kryžiaus kelio jubiliejiniai renginiai

2014 metais minimas Vilniaus Verkių Kalvarijų Kryžiaus kelio 345 metų jubiliejus, skaičiuojamas nuo Kalvarijų pašventinimo datos.

Gegužės 29 d. nuo 18 val. Kalvarijų Kryžiaus kelyje organizuojamas pažintinis pasivaikščiojimas, kuriame bus supažindinta su Kalvarijų istorija ir dabartimi. Būtina išankstinė registracija telefonu: 8 5 27 29 903.

Gegužės 30 d. nuo 18 val. susirinkime Kalvarijose prie XV Kryžiaus koplyčios (Pas Erodą). Čia vyks jubiliejaus šventė „Mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte“ (Jn. 15,12). Valstybinis Vilniaus kvartetas atliks Joseph'o Haydn'o kūrinį „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant Kryžiaus op. 51“. Vyks muzikinė literatūrinė meditacija-apmąstymas. Direkcijos specialistai pristatys Kryžiaus kelio reikšmę. Renginio metu bus eksponuojamos autentiškos XIX a. Kalvarijų Kryžiaus kelio nuotraukos. Daugiau informacijos apie renginį tinklalapyje.


 

plačiau

Atsisveikindamas su mokiniais, Jėzus pažadėjo nepalikti jų našlaičiais ir vėl sugrįžti. Pažadėjo atsiųsti Globėją – Tiesos Dvasią, kuri turėsianti visko išmokyti. Jėzus prašė mokinių tik vieno dalyko: „Pasilikite mano meilėje“ ir nurodė, ko reikia: „Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų“ (Jn 14, 15); „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime“ (Jn 14, 23).

 

Dievas mus pamilo anksčiau, nei mes išvydome šį pasaulį. Per Krikštą meilės ryšys tarp Dievo ir žmogaus tampa panašus į vaiko ir tėvų ryšį. Dėl to apaštalas Jonas sako: „Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame!“ (1 Jn 3, 1). Dievas mus myli besąlygiškai, net ir tuomet, kai mes jo nemylime. Tačiau Dievo meilė visuomet laukia žmogaus atsakymo. Todėl neatsitiktinai Jėzus, prieš atsiskirdamas nuo savo mokinių, juos prašė pasilikti jo meilėje, neiškeisti jo meilės į kokio nors kūrinio meilę.


 

plačiau

Birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, šiemet sutampančią ir su Tėvo diena, Vilniuje vyks  eisena-šventė „Šeima – gyvybės lopšys“. Šiais metais ją organizuoja keturios bažnyčios: Katalikų, Stačiatikių, Evangelikų liuteronų ir Evangelikų reformatų. Eisena nuo LR Seimo Gedimino prospektu trauks iki Rotušės aikštės, kur šventę vainikuos koncertas.

 

Artėjant šiai šventei, gegužės 28 d. jos iniciatoriai ir organizatoriai į  spaudos konferenciją sukvietė žurnalistus.  Joje dalyvavo Lietuovos Evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas Tomas Šernas, Vilniaus Stačiatikių katedros klebonas Eugenijus Rudenka bei studentas Linas Braukyla. Konferenciją vedė Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikacijos koordinatorė Živilė Šeporaitytė.

Konferencijos metu bažnyčių atstovai pristatė šventės „Šeima – gyvybės lopšys“ idėją, supažindino su jos programa bei atsakė į žurnalistų klausimus.


 

plačiau